Strona główna » RODO

Tag: RODO

Jak nie urazić uczuć religijnych wyznawców RODO

Dla osób początkujących, które próbują wejść w sekciarską społeczność złożoną z prawdziwych lub rzekomych IOD-ów, samozwańczych ekspertów-praktyków oraz dumnych prawników-znawców “świętych pism”, oto mały poradnik, aby było jasne jak dochodzi do urażenia uczuć religijnych i jak tego uniknąć.

  • Wszyscy piszą “RODO”, chociaż powinno być “OROD”, bo od “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, ale użycie skrótu OROD narazi na drwinę;
  • Uczucia religijne wielu zostaną urażone liczbą pojedynczą “dana osobowa” zamiast mnogiej “dane osobowe”;
  • Wielka drażliwość zostanie wzbudzona stosowaniem terminu Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) zamiast Inspektor Ochrony Danych (IOD) – ten zupełnie nieistotny problem nazewniczy został wywindowany do takiej rangi, że przemianowano całe organizacje i społeczności, gdy tymczasem rozporządzenie ministerialne co do klasyfikacji zawodów się tym wcale nie przejęło.
  • Wszyscy piszą “umowa powierzenia” zamiast “umowa przetwarzania danych w imieniu administratora”, bo wielu mentalnie pozostało w UODO’97 a inni są leniwi – gdy tymczasem w RODO termin “powierzenie” ma zupełnie inne znaczenie i stosowanie go jest błędem;
  • Wszyscy używają terminu “klauzula informacyjna” wobec informacji administratora na temat przetwarzania danych, chociaż termin ten jest zupełnie niepoprawny z każdej możliwej strony – co więcej, tę niepoprawność nawet próbujemy eksportować za granicę!
  • Niektórzy zamiast “klauzula informacyjna” wolą “obowiązek informacyjny”, co jest wyborem mniejszego zła, ale jednak zła;
  • Wszyscy piszą “ADO” jako że niby skrót od “Administrator Danych Osobowych”, chociaż nie ma takiego terminu w RODO – chodzi po prostu o administratora;

Warto odnotować, że charakterystyczną cechą polskich interpretacji RODO jest to, że gdy RODO nie pasuje do interpretacji to tym gorzej dla RODO. Stąd, ponieważ za czasów Starego Przymierza z 1997 roku umowy powierzenia były mile widziane, to za Nowego Przymierza z 2018 roku w dobrym tonie jest unikać umów przetwarzania w imieniu administratora i wszystko sprowadzać do tzw. relacji ADO-ADO. W ogóle, bo nie tylko w tym wypadku, elegancko jest pomijać przepisy, czytać je połowicznie, wybiórczo, pomijać kwestie gramatyki, przedkładać motywy nad artykuły, opinie nad prawo etc. Wszyscy tak robią: od najmniejszych aż po UODO. No a w złym tonie jest przypominać o przepisach i burzyć spokój uznanych interpretacji. Przykładowo w kontekście sporu ADO-PP vs ADO-ADO nieładnie jest przywoływać np. art. 28 ust. 3 lit. g), który jednak pozwala podmiotom przetwarzającym na pozostawienie sobie danych pomimo decyzji administratora o ich usunięciu. Albo innym przykładem wybiórczego czytania, ale dotyczącym zadań Inspektora, jest powszechna w PL nadinterpretacja art. 39 ust. 1 lit. b), że powinien on zarazem prowadzić szkolenia i “audytować RODO”. Prowadzenie szkoleń wpływa system bezpieczeństwa, więc późniejsze jego audytowanie to de facto audytowanie swojej własnej pracy. (Aczkolwiek tutaj warto wspomnieć, że np. normy ISO już wiele lat temu wycofały się z wymogu, aby audytor nie audytował swojej własnej pracy.)

Oprogramowanie wspomagające inspektorów ochrony danych

Krótka lista poleconego mi przez innych oprogramowania w kolejności alfabetycznej (jeszcze nie sprawdzałem żadnego z tych programów):

Jak widać, sporo produktów powstało. Niektóre usługi kosztują całkiem sporo jeżeli zważyć na to, że zasadniczo IOD jest w stanie swoje obowiązki wykonywać na bazie podstawowych arkuszy kalkulacyjnych, czyli w zasadzie za 0 zł. No ale w tym bałaganie, który nastał, wartością dodaną dobrego oprogramowania jest zapewne nie tylko to, co robi, ale też to, że porządkuje wszystko od A do Z. Początkujący IOD może nie mieć wszystkiego dobrze ułożonego w głowie.

Czy istnieje coś takiego jak klauzula informacyjna?

W obszarze ochrony danych osobowych od pewnego czasu funkcjonuje dosyć powszechnie taki termin jak “klauzula informacyjna”. Jest to potoczna i niepoprawna nazwa dla informacji, które administrator danych osobowych ma przekazywać osobom, których dane przetwarza (w kontekście RODO chodzi o art. 13 i art. 14). Dlaczego jest niepoprawna? Bo klauzula to:

1. «zastrzeżenie lub warunek w umowie, układzie, traktacie itp.»
2. «końcowy odcinek wersu o stałej budowie określanej przez reguły danego systemu wersyfikacyjnego»
3. «w retoryce starożytnej: zakończenie zdania lub jego części określonym układem sylab długich i krótkich»
4«zwrot melodyczny głosu w kadencji»

Słownik Języka Polskiego

Jest to więc postanowienie lub warunek w umowie. Nie jest to zestaw informacji prezentowany poza umową, nie jest to żadne samodzielne oświadczenie, obwieszczenie, poinformowanie.

Dla porównania, zobaczmy prawdziwą klauzulę informacyjną.

Przykładowo “dużą klauzulą informacyjną” nazywano postanowienie zawarte w umowie w Umowie pomiędzy Polską a Bułgarią z 1994 roku, wspomina o tym Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń:

Z treści art. 27 ust. 1 umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku wynika, że: “Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje konieczne do stosowania postanowień niniejszej umowy, a także informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw, dotyczące podatków wymienionych w niniejszej umowie, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, jakie ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umową, jak również informacje zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania.” (tzw. duża klauzula informacyjna)

I SA/Kr 232/13 – Wyrok WSA w Krakowie

A o “małą klauzuli informacyjnej” możemy się dowiedzieć z “Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych: Komentarz” (Włodzimierz Nykiel, Adam Zalasiński, 2014 rok):

Pojęcie “małej” i “dużej” klauzuli informacyjnej występuje nie tylko w języku polskim. W języku angielskim są to odpowiednio “minor” oraz “major information clause”. Przykład:

“The Swiss Twist: The Exchang eof-Information Provisions of the Canada-Switzerland Protocol” by Gilles Larin and Alexandra Diebel, Canadian Tax Journal / Revue Fiscale Canadienne (2012) 60:1, 1 – 54

Jak widać na przykładach, klauzula informacyjna to postanowienie umowne dotyczące wymiany informacji (głównie w sprawach podatkowych) pomiędzy państwami.

Sprawdziłem, czy ktokolwiek w języku angielskim stosuje “information clause” wobec GDPR (czyli RODO). Owszem, są takie pojedyncze przypadki – dotyczą anglojęzycznych tłumaczeń polskich informacji administratora. 🙂 Nie znalazłem ani jednego przypadku, który by temu przeczył.

Czyli że to my w Polsce sobie wymyśliliśmy tę klauzulę informacyjną w RODO i jeszcze eksportujemy ten pomysł na zewnątrz. 🙂

Czy mamy szansę poprawić nasze słownictwo? Może to nie być łatwe – o ile w ogóle byśmy tego chcieli. “Klauzula informacyjna” przyjęła się powszechnie, wydaje się być jednoznacznie rozpoznawana, brzmieniem swoim budzi stosowne przerażenie i powagę oraz ma kiepską konkurencję (np. niektórzy używają również niezbyt udanego terminu “obowiązek informacyjny”, rzadko trafia się brzmiąca ogólnie “informacja administratora”). Dodatkowo jej użycie wspiera Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoich publikacjach:

Kończąc, może warto, abym wspomniał ciekawostkę historyczną, że poprzednik Urzędu, GIODO, też posługiwał się tym terminem i to długo zanim to było modne, bo już w 2007 roku w publikacji “ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych“. I co ciekawe, w tekście tym występują nie tylko “klauzule informacyjne” (wówczas odnoszące się do art. 24 i art. 25 UODO ’97) ale też “klauzule zgody”.

Określeni prawem administratorzy danych osobowych

Po wejściu w życie RODO jakoś wzmógł się problem istniejący już dużo wcześniej a dotyczący tego, kto jest administratorem danych osobowych w sektorze publicznym. Odsyłam do dwóch ciekawych artykułów poruszających ten temat, każdy z trochę innej strony:

Tutaj natomiat chciałbym podzieilć się moimi notatkami z przeglądu rozmaitych aktów prawnych, które często jednak wskazują ADO. Niektóre obszary sektora publiczngo mają to całkiem dobrze poukładane. Niestety, nie dotyczy to gmin, powiatów, województw poza wyjątkami którymi są:

  • wskazanie wójta na ADO w przypadku Karty Dużej Rodziny,
  • wskazanie starosty jako ADO dla oświadczeń dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • wskazanie wojewody jako ADO dla rejestru uznania za repatrianta oraz rejestru udzielania pomocy repatriantom.

Moje notatki są trochę chaotyczne, czasami zawierają więcej, czasami mniej. W niektórych przypadkach zawierają uzasadnienie dlaczego ktoś lub coś nazwane “administratorem danych” jest “administratorem danych osobowych” a w innych nie. Zalecam je traktować jako pewną wskazówkę i ewentualnie sprawdzać, czy wszystko się zgadza.

Sądy i trybunały

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych:

Sądy wojskowe są administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych :

Administratorami danych osobowych:
1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
3) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
4) kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2
prezesi i dyrektorzy właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, prezesi właściwych sądów oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Art. 175db. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy.

System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości. Administratorami danych osobowych w systemie teleinformatycznym są: Minister Sprawiedliwości, prezesi właściwych sądów oraz Krajowa Rada Sądownictwa, każde w zakresie zadań wykonywanych w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

Art. 57 par. 4

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych:

Sądy administracyjne są administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym:

Sąd Najwyższy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych.

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:

Trybunał Stanu jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych przez niego postępowań.

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym:

Trybunał jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych przez niego postępowań.

Jak widać, brakuje wyżej czegokolwiek o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Policja, straże itp.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji:

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych są administratorami danych osobowych w stosunku do zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji zadań ustawowych.

Komendant Główny Policji prowadzi następujące zbiory danych daktyloskopijnych, których jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

Art. 20g. 1. W związku z obsługą zadań, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1, Komendant Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym dane osobowe osób, których dane uzyskano w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, i w tym zakresie jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 21a. 1. Komendant Główny Policji prowadzi zbiór danych zawierający informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), zwany dalej „zbiorem danych DNA”, którego jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

W odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w KSIP Komendant Główny Policji jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

1. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji, przenoszenia do służby w Policji oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku służbowego policjantów, także po jego ustaniu, w tym ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/679, z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych daktyloskopijnych.
(…)
3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim przetwarza te dane, jest Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych:

Komendant Główny Policji jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych:

Art. 5. 1. Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, zwany dalej „systemem zgłaszania”.

3. Administratorem danych i informacji zgromadzonych w systemie zgłaszania jest Komendant Główny Policji.

Art. 6. 1. W systemie zgłaszania gromadzi się: 1) dane o zgłaszającym: a) imię i nazwisko, b) nazwę i adres wykonywania działalności lub siedziby, c) inne niż w lit. b dane teleadresowe, jeżeli zostały podane;

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej:

Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Straż Graniczną w celu realizacji ustawowych zadań.

1. Straż Graniczna przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w Straży Granicznej, przenoszenia do służby w Straży Granicznej oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, także po jego ustaniu, w tym ma prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/679, z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych daktyloskopijnych.
(…)
3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim przetwarza te dane, jest Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendant ośrodka Straży Granicznej.”;

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez SOP jest Komendant SOP

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej:

Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest Komendant Straży Marszałkowskiej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), przez straż jest komendant straży.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez straż ochrony kolei jest komendant straży ochrony kolei.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest komendant właściwej jednostki Społecznej Straży Rybackiej.

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest dyrektor urzędu morskiego.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej lub organ wykonujący kontrolę

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest minister właściwy do spraw środowiska lub Główny Inspektor Straży Leśnej.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), jest minister właściwy do spraw środowiska lub komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy są administratorami danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją czynności określonych w art. 56 ust. 1, w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego lub wojewódzki inspektor transportu drogowego

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych:

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, komendanci terenowych jednostek organizacyjnych oraz komendanci specjalistycznych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej są administratorami danych osobowych w stosunku do zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich i w celu realizacji zadań ustawowych.

Medyczne

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:

(Niestety, w słowniku wciąż odwołanie do UODO 1997)

administrator danych – administratora danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

W ustawie jest mnóstwo precyzyjnego wskazywania ADO:

Administratorem danych przetwarzanych w SIM jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców jest minister właściwy do spraw zdrowia

Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługodawców jest minister właściwy do spraw zdrowia

Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia

1. Minister właściwy do spraw zdrowia w celu:
1) monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,
2) monitorowania stanu zdrowia usługobiorców,
3) prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych albo programów polityki zdrowotnej,
4) monitorowania i oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności kosztowej badań diagnostycznych lub procedur medycznych
– może tworzyć i prowadzić albo tworzyć i zlecać prowadzenie rejestrów medycznych, stanowiących uporządkowany zbiór danych osobowych, w tym jednostkowych danych medycznych.

(…)
Administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, jest podmiot prowadzący rejestr medyczny

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie RUM – NFZ jest Narodowy Fundusz Zdrowia

Art. 22

1. System Statystyki w Ochronie Zdrowia jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane statystyczne z zakresu ochrony zdrowia.

(…)

Administratorem danych przetwarzanych w systemie, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia

Art. 23

Administratorem danych gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest minister właściwy do spraw zdrowia

Art. 24

2. System Monitorowania Zagrożeń zawiera dane:
1) zawarte w zgłoszeniach, o których mowa w art. 21 ust. 2, art. 27 ust. 4 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   (Dz. U. z 2016 r. poz. 18662003 i 2173);
2) o zachorowaniach na grypę i podejrzeniach zachorowań na grypę w postaci ustrukturyzowanej;
3) przetwarzane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie zbierania raportów oraz informacji o niepożądanych działaniach produktu leczniczego, badanego produktu leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego i badanego produktu leczniczego weterynaryjnego.

(…)
6. Administratorem danych określonych w ust. 2:
1) pkt 1 i 2 – są państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni oraz państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
2) pkt 3 – jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Art. 26

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 27

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Kosztów Leczenia jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 28

5. Administratorem danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.
6. Administratorem danych w rejestrach obejmujących produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Art. 29

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia

Art. 30

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Obsługi List Refundacyjnych jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 30a

Administratorem danych przetwarzanych w systemie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest minister właściwy do spraw zdrowia

Art. 31a

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

14. Administratorem danych zawartych w Rejestrze Asystentów Medycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 54a

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne:

Art. 4d. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr zapotrzebowań realizowanych w ramach importu docelowego oraz rejestr wniosków o refundację w ramach importu docelowego.

5. Administratorem danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 4e. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu nieposiadających pozwolenia.

4. Administratorem danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 83. 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej dotyczący produktów leczniczych.

1a. Główny Lekarz Weterynarii w odniesieniu do hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych prowadzi Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

4a. Administratorem danych przetwarzanych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, jest Główny Inspektor Farmaceutyczny .

4c. Administratorem danych przetwarzanych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1a, jest Główny Lekarz Weterynarii.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 47e. 1. Zgoda, o której mowa w art. 47d ust. 1 lub 2, jest wydawana na wniosek świadczeniodawcy posiadającego w dniu złożenia wniosku, zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 (…)

Art. 47h. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi ewidencję wniosków, o których mowa w art. 47e, oraz ewidencję decyzji administracyjnych w sprawie wydania zgód, o których mowa w art. 47d ust. 1 i 2, zwaną dalej „ewidencją”.

3. Administratorem danych zawartych w ewidencji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów:

Art. 19a. 1. Administratorem danych przetwarzanych w rejestrach, o których mowa w art. 7, art. 15, art. 16 i art. 18, oraz liście, o której mowa w art. 17, jest Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności:

Art. 37. 1. W celu identyfikacji dawców i biorczyń komórek rozrodczych przekazanych w celu dawstwa innego niż partnerskie oraz dawców i biorczyń zarodków oraz w celu monitorowania procesu medycznie wspomaganej prokreacji tworzy się rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków, zwany dalej „rejestrem”.

7. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia

Pozostałe podmioty

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny:

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny.

Art 21. ust. 2

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:

Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

Art. 17. 1. Minister Sprawiedliwości może powołać Radę Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, zwaną dalej „Radą”.

Art 18. 4. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych osób rekomendowanych oraz osób wchodzących w skład Rady.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych:

2a.  Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:

1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn;
2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
2b. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 2a, są właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) jest Centralny organ techniczny KSI.”;

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej:

Art. 25b. 1. Dyrektor Generalny:
1)     prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralną Bazę;
2)     jest administratorem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w Centralnej Bazie;

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze:

§ 5.Prokuratura Krajowa jest administratorem danych przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
§ 6.Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury są administratorami danych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań, z wyłączeniem danych, o których mowa w § 5.

Art. 13

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera:

Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych PNR przetwarzanych w KSI PNR

Art. 13 ust. 2

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

Art. 80a. 1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej „ewidencją”.

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

Art. 80a

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej “ewidencją”.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100a

1. Tworzy się centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, zwaną dalej „ewidencją”.
2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100f

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

Art. 20aa
Minister właściwy do spraw informatyzacji odpowiada za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, który:
1) 38  zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w którym wydawany jest:a) profil zaufany,
b) profil osobisty;
2) umożliwia podmiotom publicznym:a) uwierzytelnienie osoby fizycznej przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w pkt 1,
b) zapewnienie osobie fizycznej możliwości opatrzenia dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym.

Art. 20ac

1.  Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w systemie, o którym mowa w art. 20aa.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Art. 55. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej „Rejestrem”, jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek wymienionych w art. 58.
Art. 56. Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Art. 57. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w systemie teleinformatycznym CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.

Art. 14. ust. 1

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji:

Art. 36. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w:

1) ewidencji, o której mowa w art. 20m ust. 1, jest kierownik ośrodka;

2) ewidencjach, o których mowa w art. 28a ust. 5, art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1, jest Pełnomocnik;

3) rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy konsul;

4) rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 2, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy wojewoda;

5) rejestrze, o którym mowa w art. 33 ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, Pełnomocnik, właściwy wojewoda i właściwy konsul;

6) rejestrze, o którym mowa w art. 34 ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych:

Art. 8. 1. Tworzy się System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, zwany dalej „systemem”.
(…)
3. Główny Inspektor Sanitarny jest administratorem danych osobowych i administratorem systemu.

Art. 11. 1. W przypadku zgłoszenia działania niepożądanego przez użytkownika końcowego do osoby odpowiedzialnej lub dystrybutora, osoba odpowiedzialna lub dystrybutor przetwarza dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2–4, i jest ich administratorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

4. Dyrektor jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Agencji

Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Biuro jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych:

2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze oraz danych objętych treścią obwieszczeń.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

§ 1. Rejestr Należności Publicznoprawnych, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia rejestru, mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz sprawność procesów wymiany informacji.

§ 3. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest organ prowadzący rejestr

Art. 13a

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych:

Art. 46. 1. Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwaną dalej „centralną ewidencją”. 2. Centralna ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.

Art. 47. 1. Organy paszportowe prowadzą, w zakresie swoich uprawnień, ewidencje wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwane dalej „ewidencjami paszportowymi”. 2. Organy paszportowe są administratorami danych zgromadzonych w ewidencjach paszportowych.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów:

Art. 4. 1. Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów obejmują: 1) rejestr zgłoszeń wraz z modułem gromadzącym i przetwarzającym dane geolokalizacyjne, zwany dalej „rejestrem”;

3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze.

Do dyskusji jest, czy rejestr zawiera dane osobowe. Zawiera dane zgłoszeń i dane geolokalizacyjne. Zgłoszenia zawierają imiona, nazwiska, adresy nadań i odbiorów itp.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Art. 6d. 1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „systemem”, w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności. 1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:

Art. 7. 1. Tworzy się rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych. 2. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej przy użyciu systemów teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do spraw środowiska.

3. Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zawierają w szczególności: 1) dane urządzenia; 2) nazwę operatora, jego adres i siedzibę oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, a w przypadku operatora będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą − adres wykonywania działalności, a także imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej wszystkich osób kontaktowych wyznaczonych przez operatora, którym został przez niego nadany dostęp do karty, imię i nazwisko osoby, która założyła kartę, i każdej osoby, która dokonała wpisu do karty, datę sporządzenia karty oraz datę dokonania każdego kolejnego wpisu do karty;

6. Administratorem danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów jest wyspecjalizowana jednostka.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach:

Art. 27. 1. Prezes GUM prowadzi ewidencję podmiotów posiadających zezwolenie. 2. Prezes GUM jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2016/679”, zawartych w ewidencji. W ewidencji gromadzi się następujące dane i informacje: 1) firmę lub imię i nazwisko podmiotu posiadającego zezwolenie oraz jego adres; 2) zakres zezwolenia; 3) miejsca świadczenia usług; 4) dotyczące technika warsztatu: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa:

14) portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.

Odwołujące się do UODO 1997

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, niestety odwołuje sie do UODO 1997:

Art. 11. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) przetwarzanych w systemie.

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

Art. 4. 1. Tworzy się Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwany dalej „Rejestrem”

2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim:

Art. 59. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, zwany dalej „rejestrem centralnym”. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze centralnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)2)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

Art. 17. 1. Tworzy się system e-krew.

3. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), gromadzonych w systemie e-krew jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym:

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia ©Kancelaria Sejmu s. 5/28 19.02.2019 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)2) , zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

Art. 14g. 1. System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „SWD PSP”, stanowi system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Art. 14h. 1. Państwowa Straż Pożarna może przetwarzać dane, uzyskane w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osoby zgłaszającej i innych osób, których zgłoszenie dotyczy. 2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest administratorem danych, przetwarzanych w SWD PSP, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

Art. 24a. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia: 1) nadzoruje System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „SWD PRM”;

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie i dysponenci zespołów ratownictwa medycznego przetwarzają dane zarejestrowane w SWD PRM, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępniają je na wniosek sądu, prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

Art. 24c. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) oraz innych danych uzyskanych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM.

Ustawa z z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020:

Art. 69. 1. Tworzy się centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

Art. 71. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem danych osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)2)

Aktualizacja – zmiany w “ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679”

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245):

Art. 85w. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych, zwany dalej „rejestrem”, w którym gromadzi się informacje o nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz informacje o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 85t ust. 1–3.

4. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244):

Art. 25b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest administratorem danych, o których mowa w art. 25a ust. 1 i 2, przetwarzanych przez powołaną przez niego gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:

Art. 14g. 1. System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „SWD PSP”, stanowi system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Art. 14ha. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnejwspóładministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669):

Art. 28b. 1. Państwowa Straż Pożarna jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, w celu prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej, przenoszenia do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku służbowego strażaków, także po jego ustaniu, w tym przetwarza dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.20)).

2. Administratorami danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, zwani dalej „administratorami”, w zakresie, w jakim przetwarzają te dane.

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283):

Art. 25a. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest administratorem danych przetwarzanych w celach związanych z działalnością Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz organizacją egzaminu na doradcę podatkowego.

Art. 63a. 1. Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest administratorem danych przetwarzanych przez organy samorządu doradców podatkowych w celu realizacji zadań lub obowiązków tych organów.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:

Art. 17. 1. Tworzy się system e-krew.

3. Administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym:

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze.”.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych:

Art. 9b. Administratorem danych przetwarzanych w celu wykonania zadań lub obowiązków przez kuratora sądowego jest prezes sądu, w którym kurator sądowy pełni obowiązki służbowe.

Nagrania i prezentacje PDF z konferencji “po RODO we PRZYPADKI” 13 grudnia

Otwarcie konferencji – Jarosław Feliński, Prezes SIODO

“po RODO we PRZYPADKI” – Jarosław Feliński, Prezes SIODO

“Po RODO wa rzeczywistość” – Przemysław Kuczkowski r.pr., SIODO

“RODO nie RODeO” – Natalia Bender, Wiceprezes SIODO

“RODO a Kultura Bezpieczeństwa” – Prof. Marian Cieślarczyk, WAT

“RODO EDUKACJA” – Jarosław Feliński, Prezes SIODO

“RODO PRZYPADKI” – Justyna Aniszewska, SIODO

“RODO a UODO i prawo resortowe” – Katarzyna Staśkowiak, SIODO

“RODOWANIE” – Przemysław Kanikowski, SIODO